5 let společné plavby podél Vltavy

Zápůjční smlouva

Vzor zápůjční smlouvy uzavřené mezi klientem (vodákem) a půjčovnou lodí.

CESTA –Sports                    Tel.:  +420 731 410 080/81

Smlouva o zapůjčení/contract of renting

Pronajímatel/ Provider:  Tomáš Kala – CESTA, Plav 46, 370 07 České Budějovice, IČ: 407 11 021

Nájemce/ Client:

Jméno a příjmení/ Name and surname  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bydliště/ Place of living ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Číslo pasu, OP/ Passportnumber ………………………………………………………               Tel.:

si pronajímá následující předměty/ rents following items:

Kanoe    …………………………..             POZNÁMKY:

Raft        …………………………..

Pádlo     …………………………..

Vesta     ……………………………

Barel      ……………………………

Pumpa   ……………………………                           Jiné ……………………………………….

Doba nájmu od/ Renting from …………………………............  do/to  …………………………

Místo převzetí předmětu nájmu/ Start  ……………………..……………………………….......

Místo navrácení předmětu nájmu/ Finish  …………….……………………………..................

Vklad/Deposit  ……………..    Předp. cena/ Indicative Price  ………….    Konečná cena/Final Price ………………..

  • Materiál byl překontrolován nájemcem i pronajímatelem a nebyly na něm shledány žádné závady. All the rented items were checked and no defects were found.
  • Nájemce se zavazuje vrátit předmět ve stavu, ve kterém ho převzal. Client is bound to return rented items in the same condition.
  • V případě poškození nebo ztráty předmětu nájmu se nájemce zavazuje uhradit škodu v plné výši. In the case of damage/loss, client is bound to pay full compensation.
  • Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu včas a na místě, které bylo pronajímatelem určeno. Client is bound to return rented items in a time and place set by provider.
  • Vrátí-li nájemce předmět nájmu po době dohodnuté ve smlouvě, je povinen platit nájemné až do vrácení věci. Tento poplatek z prodlení je stanoven dle platného ceníku pronajímatele. If client returns rented items after due time, he/she is obliged to pay rent until rented items are returned. This fee is set in the pricelist.
  • Nájemce tímto potvrzuje, že umí zacházet se zapůjčeným předmětem nájmu a byl seznámen s návodem na jeho užívání a s bezpečnostními předpisy, které jsou nezbytné pro užívání tohoto předmětu nájmu. Client confirms that he/she is able to properly use rented items and was informed about the instructions for use and safety which are necessary to use rented items.
  • V případě sporu, který by vznikl z této smlouvy, se smluvní strany zavazují, že spor bude řešen podle právního řádu České republiky a před orgány ČR. Should there be any dispute over this contract, both parties (client and provider) pledge that they will act according to Czech Law.

……………………..                  …………………….                    ………………………………………………………….

Datum                                   Pronajímatel/ Provider                                                         Nájemce/ Client

 

ZÁLOHA BANKOU nebo HOTOVĚ                   číslo smlouvy……………………….částka …………………………